Khi mới bắt đầu làm việc với Laravel, mình tin là nhiều người không biết hoặc không có thói quen "khai thác" hết những tính năng của Model.

Vì vậy, trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn 7 điều cần biết để tận dụng tối đa Model, giúp mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Tạo Model

Đầu tiên chúng ta hãy tạo 1 model có tên Blog cho dễ thực hành nhé:

 php artisan make:model Blog 

Giờ chúng ta đã có Model rồi, bắt đầu vào tìm hiểu sức mạnh đầu tiên nào.

1. Casting attributes

Casting attributes - tức là bạn có thể chuyển đổi thuộc tính thành 1 kiểu dữ liệu nhất định, ví dụ như sau:

protected $casts = [ 
  'is_published' => 'boolean' 
];

Sau khi khai báo như vậy, bất kể khi nào truy cập tới is_published thì nó cũng sẽ ở dạng boolean kể cả khi trong database bạn lưu ở dạng interger.

Ngoài ra còn có rất nhiều kiểu chuyển đổi khác như là date, datetime.

Khi mới bắt đầu, mình có thói quen viết thế này ở blade

{{ $blog->created_at->format ('Y-m-d') }}

Và tất nhiên, nếu ở 1 blade khác cần dùng truy cập với created_at thì mình sẽ phải viết đi viết lại rất nhiều lần. Giờ đây điều này có thể thay thế bằng cách sử dụng thuộc tính $casts :

protected $casts = [
  'created_at' => 'datetime:Y-m-d', 
 ];

Thuộc tính created_at sẽ luôn trả về theo định dạng Y-m-d và chúng ta không cần phải thực hiện bất kỳ công việc format nào nữa.

2. Accessors

Đôi khi bạn muốn kết hợp nhiều thuộc tính thành một hoặc bạn chỉ muốn định dạng một thuộc tính. Điều này có thể được thực hiện với Accessors trong Laravel.

Mình sẽ lấy 1 ví dụ. Trong bảng users, có 2 trường là "first_name" và "last_name". Nếu muốn hiển thị tên đầy đủ của người đó, có thể viết như sau

$this->first_name . ' ' . $this->last_name;

Đó là một cách tiếp cận rất ngây thơ. Cách Laravel để giải quyết vấn đề này là sử dụng một Accessors. Đây là một phương thức được định nghĩa trong một Model với cú pháp sau:

get[NameOfAttribute]Attribute

Với bài toán mình vừa đưa ra ở trên, nếu muốn lấy full_name , bạn cần viết như sau:

public function getFullNameAttribute () { 
  return "{$this-> first_name} {$this-> last_name}" ; 
}

Sau đó, muốn truy cập đến full_name chỉ cần gọi

$user->full_name;

3. Mutators

Ngược với Accessor, Mutators cho phép chúng ta định dạng lại giá trị thuộc tính trước khi lưu vào Database. Có cú pháp giống như sau:

public function setLastNameAttribute($value) {
  $this->attributes['last_name'] = ucfirst($value);
}

Ví dụ trên sẽ apply hàm ucfirst() cho lastname_ và lưu kết quả vào trong $attributes:

$user->last_name = 'jones';

Kết quả sẽ là 'Jones'.

4. Visibility

Có một vài thuộc tính không nên được chứa trong dữ liệu được lấy ra, ví dụ như thuộc tính password. Và đây là trường hợp mà Visibility phát huy tác dụng, chúng ta có thể sử dụng thuộc tính $hidden.

protected $hidden = [
  'password' 
];

Nói đơn giản nhất, hidden tức là không hiển thị. Thuộc tính $hidden giống như một blacklist cho thuộc tính.

Và ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng thuộc tính $visible được coi là whitelist cho thuộc tính.

protected $visible = [
  'first_name',
  'last_name'
];

Khi sử dụng thuộc tính $visible trong model, thì các thuộc tính không được thiết lập sẽ tự động ẩn.

5. Appending values

Khi một Model có accessorsrelations, theo mặc định chúng sẽ không được thêm vào array và JSON của Model. Để làm điều này, chúng ta phải thêm accessorsrelations vào thuộc tính $appends của model. Ví dụ với thuộc tính fullname_:

$appends = [
  'full_name'
];

Chú ý: Accessors được thêm vào thuộc tính $append sử dụng snack case chứ không phải camel case.

Giả sử model User có quan hệ 1 - n với model Blog:

public function blogs() {
  return $this->hasMany(App\Blog::class);
}

Để thêm blog vào model chỉ cần thêm vào thuộc tính $appends:

$appends = [
  'full_name',
  'blogs'
];

Chúng ta có thể chỉ định thuộc tính thêm vào. Ví dụ, chúng ta muốn thêm thuộc tính blog id và title vào model:

$appends = [
  'full_name',
  'blogs:id,title'
];

6. Touches

Khi một model có mối quan hệ BelongsTo hoặc BelongsToMany với model khác, như trong trường hợp này: Comment model thuộc về một Blog, khi bạn sửa một comment và bạn muốn blog liên quan đến comment này cũng sẽ cập nhật lại thời gian, điều này có thể được thực hiện bằng cách thêm mối quan hệ vào thuộc tính $touches:

class Comment extends Model
{
  protected $touches = ['blog'];

  public function blog()
  {
    return $this->belongsTo(App\Blog::class);
  }
}

Khi Comment model được update, thì thuộc tính updatedat_ của Blog model liên quan với comment này sẽ được cập nhật tự động.

Kết luận

Trên đây làm 6 điều quan trọng cần biết để có thể tận dụng tối đa Model, nếu như chưa có thói quen sử dụng thì mình khuyên các bạn nên thay đổi, ngay sau khi đọc được bài viết này :D

Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bài viết mới nhé ! See yaaaa

From Vnus with love ....