Chúng ta khi làm việc với Laravel ít nhất vài lần sẽ gặp một task yêu cầu làm công việc tìm kiếm thông tin dựa vào 1 chuỗi đầu vào. Thường thì chúng ta sẽ viết đi viết lại 1 câu điều kiện để thực hiện tìm kiếm hoặc sử dụng một thư viện nào đó để làm công việc đó.

Sau một thời gian copy và patse những câu lệnh where, tôi đã nghĩ ra cách để đơn giản hoá công việc tìm kiếm và có thể tái sử dụng nhiều lần. Chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bên dưới.

I. Bắt đầu

1. Khởi tạo trait

 • Tạo thư mục "App\Traits"
 • Tạo file SearchTrait.php trong thử mục "App\Traits" với nội dung:

  <?php
  namespace App\Traits;
  use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;
  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
  use Arr;
  trait SearchTrait
  {

2. Định nghĩa những hàm để thực hiện việc tìm kiếm

 • Lấy điều kiện join khi search được define trong model và khởi tạo scope để join với những bảng liên quan:

  /**
   * Get list tables with join conditions
   *
   * @return Array
   */
  public function getJoins()
  {
   return Arr::get($this->searchable, 'joins', []);
  }
  
  /**
   * Scope to join table with corresponding conditions from getJoins()
   * @param \Illuminate\Database\Eloquent\Builder|static $query
   * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Builder
   */
  public function scopeMakeJoins(Builder $query)
  {
   foreach ($this->getJoins() as $table => $keys) {
    $query->leftJoin($table, function ($join) use ($keys) {
     $join->on($keys[0], '=', $keys[1]);
    });
   }
  }
 • Lấy những trường sẽ sẽ được tìm kiếm dựa vào định nghĩa ở model:

  /**
   * Get all fields, which can be search in this tables and relation table
   * @return Array
   */
  public function getSearchFields()
  {
   $model = $this;
   $fields = Arr::get($model->searchable, 'columns', []);
   if (empty($fields)) {
    $fields = Schema::getColumnListing($model->getTable());
    $others[] = $model->primaryKey;
    $others[] = $model->getUpdatedAtColumn() ?: 'created_at';
    $others[] = $model->getCreatedAtColumn() ?: 'updated_at';
    $others[] = method_exists($model, 'getDeletedAtColumn')
    ? $model->getDeletedAtColumn()
    : 'deleted_at';
    $fields = array_diff($fields, $model->getHidden(), $others);
   }
   return $fields;
  }
  • Định nghĩa scope dùng để tìm kiếm, ở đây có 2 trường hợp (Tìm kiếm trên bảng hiện tại và những bảng quan hệ hoặc chỉ tìm kiếm trên bảng hiện tại):

  1: Tìm kiếm trên bảng hiện tại và những bảng quan hệ:

  	/**
  	* Scope models are used to search by $keyword for fields on the current table and relational tables
  	* @param \Illuminate\Database\Eloquent\Builder|static $query
  	* @param string $keyword
  	* @param boolean $matchAllFields
  	*/
    public function scopeSearch($query, $keyword, $matchAllFields = false)
    {
     if (empty($keyword)) {
      return $query;
     }
  
     $query = $query->makeJoins();
     $query = $query->select($this->getTable() . '.*')->distinct();
     $query = $query->where(function ($query) use ($keyword, $matchAllFields) {
      $keyword = preg_replace('/\s+/', '%', $keyword);
      foreach ($this->getSearchFields() as $field) {
       if ($matchAllFields) {
        $query->where($field, 'LIKE', "%$keyword%");
       } else 
        $query->orWhere($field, 'LIKE', "%$keyword%");
       }
      }
     });
  
     return $query;
    }

  2: Chỉ tìm kiếm trên bảng hiện tại (No Relation):

  	/**
  	* Scope models are used to search by $keyword for fields on the current table and relational tables
  	* @param \Illuminate\Database\Eloquent\Builder|static $query
  	* @param string $keyword
  	* @param boolean $matchAllFields
  	*/
    public function scopeSearchNoRelation($query, $keyword, $matchAllFields = false)
    {
     if (empty($keyword)) {
      return $query;
     }
  
     $query = $query->where(function ($query) use ($keyword, $matchAllFields) {
      $keyword = preg_replace('/\s+/', '%', $keyword);
      foreach ($this->getSearchFields() as $field) {
       if ($matchAllFields) {
        $query->where($field, 'LIKE', "%$keyword%");
       } else 
        $query->orWhere($field, 'LIKE', "%$keyword%");
       }
      }
     });
  
     return $query;
    }

3. Đầy đủ

namespace App\Traits;
use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Arr;

trait SearchTrait
{
	/**
   * Get list tables with join conditions
   *
   * @return Array
   */
  public function getJoins()
  {
   return Arr::get($this->searchable, 'joins', []);
	}
	
	/**
   * Scope to join table with corresponding conditions from getJoins()
   * @param \Illuminate\Database\Eloquent\Builder|static $query
   * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Builder
   */
  public function scopeMakeJoins(Builder $query)
  {
   foreach ($this->getJoins() as $table => $keys) {
    $query->leftJoin($table, function ($join) use ($keys) {
     $join->on($keys[0], '=', $keys[1]);
    });
   }
  }
	
	/**
   * Get all fields, which can be search in this tables and relation table
   * @return Array
   */
	public function getSearchFields()
	{
		$model = $this;
		$fields = Arr::get($model->searchable, 'columns', []);
		if (empty($fields)) {
			$fields = Schema::getColumnListing($model->getTable());
			$others[] = $model->primaryKey;
			$others[] = $model->getUpdatedAtColumn() ?: 'created_at';
			$others[] = $model->getCreatedAtColumn() ?: 'updated_at';
			$others[] = method_exists($model, 'getDeletedAtColumn')
			? $model->getDeletedAtColumn()
			: 'deleted_at';
			$fields = array_diff($fields, $model->getHidden(), $others);
		}
		return $fields;
	}

	/**
	* Scope models are used to search by $keyword for fields on the current table and relational tables
	* @param \Illuminate\Database\Eloquent\Builder|static $query
	* @param string $keyword
	* @param boolean $matchAllFields
	* @return \Illuminate\Database\Eloquent\Builder
	*/
	public function scopeSearch($query, $keyword, $matchAllFields = false)
	{
		if (empty($keyword)) {
			return $query;
		}
		$query = $query->makeJoins();
		$query = $query->select($this->getTable() . '.*')->distinct();
		$query = $query->where(function ($query) use ($keyword, $matchAllFields) {
			$keyword = preg_replace('/\s+/', '%', $keyword);
			foreach ($this->getSearchFields() as $field) {
				if ($matchAllFields) {
					$query->where($field, 'LIKE', "%$keyword%");
				} else 
					$query->orWhere($field, 'LIKE', "%$keyword%");
				}
			}
		});
		return $query;
	}

	/**
	* Scope models are used to search by $keyword for fields on the current table
	* @param \Illuminate\Database\Eloquent\Builder|static $query
	* @param string $keyword
	* @param boolean $matchAllFields
	* @return \Illuminate\Database\Eloquent\Builder
	*/
	public function scopeSearchNoRelation($query, $keyword, $matchAllFields = false)
	{
		if (empty($keyword)) {
			return $query;
		}
		$query = $query->where(function ($query) use ($keyword, $matchAllFields) {
			$keyword = preg_replace('/\s+/', '%', $keyword);
			foreach ($this->getSearchFields() as $field) {
				if ($matchAllFields) {
					$query->where($field, 'LIKE', "%$keyword%");
				} else 
					$query->orWhere($field, 'LIKE', "%$keyword%");
				}
			}
		});
		return $query;
	}
}

II. Cách sử dụng

1. Trong model:

namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use App\Traits\SearchTrait;

class Product extends Model
{
	use SearchTrait;
	
	protected $searchable = [
		'columns' => [
			'products.name', 'categories.name', 'users.name'
		],
		'joins' => [
			'category' => ['products.category_id', 'categories.id'],
			'user' => ['products.user_id', 'users.id']
		]
	];
 • columns : Những cột sẽ được thực hiện tìm kiếm.
 • joins: Những bảng quan hệ và điều kiện để nối bảng.

2. Trong Controller:

namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\Request;

class ProductController extends Controller
 	/**
   * Get list products
   * @param Request $request
   * @return View
   */
	public function index(Request $request)
	{
		$keywork = $request->get('keywork');
		$products = Product::search($keywork, false);
		return view('products.index', compact('products'))
	}
{
 • Ở đây tham số thứ 2 của hàm search()
 • $matchAllFields: Nếu true thì tất cả các trường tìm kiếm đều phải chứa giá trị keywork và ngược lại chỉ cần một trong các trường chứa keywork.

III. Kết luận

Như vậy, trong blog này chúng ta đã có một cách thực hiện công việc tìm kiếm một cách đơn giản và dễ tái sử dụng bằng cách sử dụng Trait trong Laravel. Mong là bài chia sẽ này sẽ giúp được mọi người trong công việc của mình.

[Tran Van Tuan Anh | Trần Văn Tuấn Anh ]