Navigation Component là 1 libs xịn xò do chủ nhà Google cung cấp, giúp anh em lập trình viên dễ dàng navigate, pass-data, add animation ... giữa các màn. Tuy nhiên sau khi sử dụng, mình gặp phải 1 vài Issues đối với lib này.

Còn nếu bạn chưa biết về Navigation Component, có thể tham khảo docx của google: https://developer.android.com/guide/navigation

1. Lỗi khi người dùng nhấn nút chuyển màn quá nhanh:

Lỗi này xảy ra khi action có sử dụng animation. Ở đây mình ví dụ có 2 sự kiện click để navigate từ màn A sang màn B, và từ màn A sang màn C

val action1 = AFragmentDirections.actionAFragmentToBFragment()
findNavController().navigate(action1)
.
.
val action2 = AFragmentDirections.actionAFragmentToCFragment()
findNavController().navigate(action2)

Khi người dùng click để navigate(1) từ A sang B và đồng thời tiếp tục click để navigate(2) sang C. Hệ thống sẽ nhận sự kiện navigate(1) trước, nhưng cũng đồng thời chạy sự kiện navigate(2). Khi đó hệ thống sẽ nhận destination ở B, nên sự kiện navigate(2) không thể xử lý và gây ra crash: action_aFragment_to_bFragment cannot be found from the current destination Destination
Để giải quyết ta có 2 solution như sau:

Chặn multi-click và chặn click khi đang navigate (khi animation đang chạy):

Thêm thuộc tính block multi touch vào themes.xml:

  <style name="Theme.MyStyle" parent="Theme.MaterialComponents.Light.NoActionBar">
    ...
    <!--Block multi touch-->
    <item name="android:splitMotionEvents">false</item>
    ...
  </style>

Tạo biến check isNavigate và xử lý không cho click khi isNavigate == true ở Activity:

  var isNavigating = false
  override fun dispatchTouchEvent(ev: MotionEvent?): Boolean {
    return if (isNavigating) {
      true
    } else {
      super.dispatchTouchEvent(ev)
    }
  }

Ở Fragment, ta lắng nghe việc Animation có đang được thực hiện hay không, rồi thay đổi biến isNavigate ở Activity.

  override fun onCreateAnimation(transit: Int, enter: Boolean, nextAnim: Int): Animation? {
    if (nextAnim == 0 || !enter) return super.onCreateAnimation(transit, enter, nextAnim)
    else {
      return AnimationUtils.loadAnimation(requireContext(), nextAnim).apply {
        setAnimationListener(object : Animation.AnimationListener {
          override fun onAnimationStart(animation: Animation?) {
            (activity as MainActivity)?.isNavigating = true
          }
          override fun onAnimationEnd(animation: Animation?) {
            (activity as MainActivity).isNavigating = false
          }
          override fun onAnimationRepeat(animation: Animation?) {
          }
        })
      }
    }
  }

Tạo function safe-navigate:

  fun Fragment.safeNavigateFromNavController(directions: NavDirections) {
    val navController = findNavController()
    val nav = navController.currentDestination
    if (nav is FragmentNavigator.Destination && javaClass.name == nav.className) {
      navController.navigate(directions)
    }
  }

Function này giúp ta check đc, destination có đang ở A hay không, nếu không thì sẽ không thực hiện việc navigate. Ta thay thế findNavController().navigate(action) như sau:

val action1 = AFragmentDirections.actionAFragmentToBFragment()
safeNavigateFromNavController(action1)
.
.
val action2 = AFragmentDirections.actionAFragmentToCFragment()
safeNavigateFromNavController(action2)

2. Bất tiện trong việc tái sự dụng màn và action:

Khi sử dụng lại 1 dãy fragment của 1 nav_ khác, bạn cần phải khai báo lại toàn bộ id của fragment, id của action, name and type của argument giống hệt với các thông số của nav_ đó, thì mới có thể sử dụng navigate theo cách khai báo direction. Nếu không IDE sẽ báo error ngay khi compile vì nó chỉ nhận direction của 1 bên nav.

var object = Object(1,"Hello")
val action = AFragmentDirections.actionAFragmentToCFragment(object)
findNavController().navigate(action)

Bạn có thể pass data theo cách khai báo bundle, làm điều này sẽ không cần thiết cần phải khai báo các thông số giống nhau nữa:

var object = Object(1,"Hello")
val bundle = bundleOf("{name_of_argument}" to object)	
findNavController().navigate(R.action.{id_of_action})

Tuy nhiên khi khai báo qua bundle rất dễ bị sai sót trong việc viết code

3. Chỉ có thể replace hoặc add fragment:

Đúng vậy, khi sử dụng navigation component, bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 loại là add hoặc replace fragment.

Điều này xảy ra khá nhiều khó khăn, ví dụ như khi replace, nếu cần swipe to back thì do màn sau đã thay thế màn trước, nên khi swipe, màn dưới đã destroy nên sẽ hiển thị trắng

swipte_empty.jpg

Còn khi add, nếu add quá nhiều fragment, quá nhiều backstack sẽ dẫn đến việc sử dụng quá nhiều bộ nhớ, giảm hiệu năng app.

Kết luận:

Trong bài viết này, mình đã nêu các vấn đề của Navigation Architecture Component mà mình đã gặp phải và cách giải quyết.

Thanks for reading. Bye! See you later.

Hung Nguyen 1