6 posts tagged with "javascript"

Use LocalStorage, SessionStorage and Cookie

21-03-2021 6 min read

LocalStorage, SessionStorage và cookie là ba cách lưu trữ dữ liệu khác nhau trong trình duyệt.

Crawl a complex site with puppeteer

28-02-2021 4 min read

Chắc khi nghe tên chủ để này bạn có thể sẽ hiểu nhầm: crawl trang web một cách đơn giản nhất.

Nhưng nếu thế thì đơn giản quá. Nhiều khi bạn vào một trang web rất bảo mật, việc crawl một cách đơn giản không hề dễ chịu chút…

Learn synchronous and asynchronous in javascript

22-02-2021 12 min read

JavaScript là ngôn ngữ lập trình Single-thread (đơn luồng), có nghĩa là tại 1 thời điểm chỉ có thể xử lý 1 lệnh. Giờ thì bạn hãy tưởng tượng client gửi request lấy dữ liệu từ một API. Ở đây có thể xảy trường hợp server có thể mất thời gian để xử lý request (tệ hơn là server không trả về kết quả) nếu ở đây đợi đến khi server trả về kết quả mới chạy tiếp thì nó sẽ khiến trang web không phản hồi. Vậy Javascript mới tạo ra Asynchronous để giúp chúng ta làm việc này (như callbacks, Promises, async/await) giúp luồng chạy của web không bị chặn lại khi đợi request. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về sync, callback(ES5), promise(ES6) và async/await(ES7) trong javascript.

5 Best Vue UI Component Libraries 2020

01-11-2020 3 min read

Component Vue UI là công cụ đắc lực giúp tăng hiệu suất, hiệu quả và giảm đáng kể thời gian làm dự án khi sử dụng vue trong các dự án của bạn. Mình xin giới thiệu 5 thư viện Component UI mà bản thân mình đã áp dụng và…

The ways to declare objects in ES5

29-09-2020 4 min read

ES5 là gì ?

ES (ECMAScript) là một ngôn ngữ được chuẩn hóa bởi tổ chức ECMA và được giám sát bởi hội đồng TC39. Và Javascript là cài đặt cụ thể của chuẩn ECMAScript này và trở thành một ngôn ngữ thông dụng trong lập trình web hiện nay.…

[jQuery] How to use jQuery Validation

24-08-2020 4 min read
1. Giới thiệu Đã bao giờ các bạn thấy khó khăn trong việc kiểm tra dữ liệu nhập vào form của người dùng ? Thì đây chính là một giải pháp giúp bạn dễ dàng làm việc đó chỉ với một vài dòng cơ bản ^^…