1 post tagged with "PHP"

PHP Coding convention with PSR-1, PSR-2

03-03-2021 15 min read

Bộ quy tắc này được tạo ra nhằm giảm bới những khó khăn trong việc đọc code
của người khác. Nó thực hiện điều đó bằng cách đặt ra những quy định hay gợi
ý về việc format PHP code.

1. Khái quát chung

  • Code phải tuân theo "coding style…