1 post tagged with "Ruby"

Mind Blown với Encoding

27-08-2020 4 min read
Nhìn thoáng qua, bạn có hiểu được đây là gì không? Thật ra máy tính cũng không hiểu được đoạn văn bản trên là gì đâu, nó như một miếng thịt sống mà chưa được qua chế biến. Vậy chúng ta sẽ xem làm sao…